Slik tråkker Oslo kommune på en enkelt borger

Den nye byråden Sunniva Holmås Eidsvoll er blitt bedt av kultur og utdanningsutvalget den 17.11.2021 om å legge fra Saers-saken en gang til for bystyret. Les mer om saken i
Utdanningsnytt.

Byråden for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen
villeder Bystyret i Oslo med sitt skriv av den 5.3.2020. Les her
Resultatet får vi den 13.mai 2020 da Bystyret i Oslo ikke engang (mot syv stemmer) beklager at jeg uforskyldt blir nesten drept og skadet for livet mens jeg underviser mine elever på Oslo handelsgymnasium. Hvor er min arbeidsgivers omsorg for meg når jeg trenger det mest?
Først den 27.september 2021 tar bystyremedlem Memeth Inan Kahn opp saken igjen og stiller byråden seks spørsmål. Se punkt 29. nedenfor.


Oslo bystyre
stemte den 13.mai 2020 ned et forslag fra representant Bjørn Revil med følgende tekst:
1. Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.
2. Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.
Ordfører Marianne Borgen lovet at alle dokumenter i sakens anledning skulle være transparente. Det viste seg ikke stemme. Et notat fra kommuneadvokaten ble distribuert til de folkevalgte men unntatt offentligheten. Der presenteres alternative fakta. Jeg ble nektet innsyn i dokumentet. Min anke ble forkastet av kommunen og fylke. I skolen kaller vi dette for mobbing og baksnakk. Jeg skrev til Ordfører M. Borgen den 2.juni 2020 og ba henne gi meg adgang til dokumentet. Jeg minnet Borgen, ved en e-post den 1.juni 2021, om at jeg venter på svar fra henne. Maktens språk er taushet.

Min kamp for innsyn er slik:

1. Den 25.5.2020 kl 14.18 sender jeg en e-post der jeg ber om innsyn i dokumentet der jeg er hovedperson.

2. Den 2.6.2020 skriver jeg en e-post til ordfører Marianne Borgen på hennes 69 års dag:

Den 12 mai fikk jeg info fra Dem om at min sak ble behandlet i full åpenhet og at alle dokumenter var tilgjengelige. Jeg sendte Dem et tilleggs dokument som beskriver en adferd kommunen praktiserer som må kalles for kritikkverdig. Den fikk også alle andre medlemmer at Oslo kommunestyre, uten at det ble kommentert av noen.

Det viser seg at kommunens dokumentasjonen inneholder en rekke faktiske feil.

I etterkant har jeg forstått at det også fantes dokumentasjon unntatt offentlighetene. Da saken omhandler min person ba jeg om innsyn. Det ble avslått i sist fredag. Før jeg anker den beslutningen til fylkesmannen vil jeg be Dem sørge for at jeg får all dokumentasjon i sakens anledning, også det som kommunen har stemplet som unntatt offentlighet.

Det er et tankekors at jeg som nesten ble drept på jobb, og som ble varig invalid blir behandlet som et problem av kommunen.

Det er et tankekors at kommunen får kraftig kritikk for behandlingen av meg som lektor på Oslo Handelsgymnasium, uten at det får noen konsekvenser. Kritikken framføres både av tingretten og lagmannsretten.

Det er et tankekors at retten finner at jeg har gode grunner for å gå til sak mot Oslo kommune - og at jeg da skal bære kommuneadvokatens egne kostnader.

Det kan være nyttig for Dem som ordfører i Oslo å lese hva HMS direktøren i Utdanningsetaten i Oslo får seg til å si i lagmannsretten, og som blir lagt til grunn for at retten frikjenner kommunen.


3. Den 9.6.2020 svarer kommunen slik:
Les her

4. Den 29.6.2020: Jeg anker avslaget til Fylkesmannen. Kommunen kommer med sitt tilsvar til fylkesmannen:
Les her

5. Den 22.7.2020: Fylkesmannen svarer kommunen, men unnlater å svare meg:
Les her

6. Den 29.7.2020: Jeg svarer Fylkesmannen: avgjørelsen bygger på feil grunnlag:
Les her

7. Den 3.8.2020: Fylkesmannen svarer ved å ikke svare på mine innvendinger:
Les her

8. Den 29.11.2020 Klaget jeg Oslo kommunes behandling av meg innfor Sivilombudsmannen

9. Den 3.2.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, omgjør sitt eget vedtak!
Les her

10. Den 15.2.2021 Sivilombudsmannen avslutter min sak. Grunn: Kommunen får en mulighet å rette opp feil vedtak.
Les her

11. Den 18.2.2021 Oslo kommune avslår på ny mitt krav om innsyn i min egen sak. Les her

12. Den 1.3.2021 anker jeg Oslo kommunes andre avslag til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Les her

13. Den 4.3.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, etterlyser kommunens fornyede behandling av min sak.
Les her

14. Den 22.3.2021 Professor Jan Frithjof Bernt forklarer hvorfor Oslo kommune tar feil.
Les her

15. Den 26.3.2021 Oslo kommune avslår for tredje gang mitt krav om innsyn i min egen sak.
Les her

16. Den 8.4.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, snur 180 grader for andre gang.(se punkt 8.)
Les her

17. Den 20.4.2021 Jeg klaget Oslo kommunes behandling av meg for annen gang innfor Sivilombudsmannen.
Les her

18. Den 26.4.2021 Sivilombudsmannen etterlyser alle sakens dokumenter hos Statsforvalteren.
Les her

19. Den 25.5.2021 Sivilombudsmannen etterlyser flere dokumenter hos Statsforvalteren.
Les her

20. Den 1.6.2021 purrer jeg ordfører Marianne Borgen på svar på e-post fra i fjor den 2.6.2020

Jeg vil ønske deg en god bursdag i morgen. Jeg heter Clemens Saers og er fra Nederland. Min mor lærte oss barn viktigheten av å feire små og store begivenheter. Bursdager hadde sin faste plass i så måte. Jeg var ikke klar over at du hadde bursdag i fjor 2.juni da du fikk en e-post fra meg. I morgen er det ett år siden du som ordfører og osloborgenes fremste representant fikk en e-post fra meg med ett spørsmål. Det kan være grunner du kjenner som gjør at min e-post til deg ikke ble besvart. Nå får du en ny mulighet. Benytt den takk.

Clemens Saers

21. Den 15.6.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, svarer Sivilombudsmannen.
Les her

22. Den 29.6.2021 Sivilombudsmannen gir Statsforvalteren mulighet å imøtegå mine innsigelser mot Statsforvalteren.
Les her

23. Den 27.8.2021 Sivilombudsmannen gir sitt endelige svar og ber Statsforvalteren fattet et fjerde vedtak med frist den 24.9.2021.
Les her

24. Den 10.9.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken fatter et fjerde vedtak. Statsforvalterens svar til Sivilombudsmannen.
Les her

25 Den 10.9.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken fatter følgende vedtak med adresse: Oslo kommune.
Les her

Statsforvalteren omgjør eget vedtak av den 08.04.2021, jf. forvaltningsloven $ 35 første ledd bokstav c). Kommunens vedtak av den 18.02.2021endres. Vi ber kommunen besørge innsyn i dokument 5 i sak 20/2046.

Jeg konstaterer at
statsforvalteren nå har skrevet norgeshistorie ved å ha hatt fire (4) standpunkter vedrørende brevet om Clemens Saers

22.7.2020 Fylkesmannen avslår min anke og fastholder Oslo kommunens vedtak

3.2.2021 Statsforvalteren omgjør sitt vedtak og ber Oslo kommunen levere brevet

8.4.2021 Statsforvalteren avslår påny min anke og fastholder Oslo kommunens vedtak

10.9.2021 Statsforvalteren omgjør igjen sitt vedtak og ber Oslo kommunen levere brevet


26. Den 14.9.2021 Sivilombudsmannen svarer Statsforvalteren og takker for at Statsforvalteren nå er enig med Sivilombudsmannen.
Dernest legger Sivilombudsmannen ned saken.
Les her

27. Den 23.9.2021 Skriver Oslo kommune: "
Etter behandling hos Sivilombudsmannen, har Statsforvalteren i Oslo og Viken
i vedtak av 10.09.2021 omgjort sitt eget vedtak. Statsforvalteren ber om at kommunen besørger innsyn i dokumentet."
Les her

28. Den 24.9.2021 Sender Oslo kommune det hemmelige brevet til meg. Les her

29 Den 27.9.2021 sender høyres skolepolitiske talsperson i Oslo bystyre Mehmet Inan Kahn seks spørsmål til byråden for oppvekst og kunnskap.
Se her

30. Den 27.9.2021 stiller bystyrerepresentant
Mehmet Kaan Inan (H) 6 spørsmål til byråden for oppvekst og utdanning Inga Marte Thorkildsen. Det nye byrådet Sunniva Holmås Eidsvoll gir et svar med mange feil og unøyaktigheter den 25.10.2021. Les det hele her:

31. Mine merknader på byrådet
Sunniva Holmås Eidsvoll svar leser du her:

32. Ordfører Marianne Borgen inviterer meg den 16.11.2021 til sitt kontor i rådhuset. Jeg gir en kort innføring i Saers-saken og ordfører er lyttende.

33.
Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune i Oslo bestemte den 17.11.2021 at den nye byråden for kultur og utdanning må gå igjennom min
sak en gang til.
Oppslag i Utdanningsnytt, VG, Vårt Oslo, Resett, Dagsavisen. Alle fra 18.11.2021.

34.
Forretningsutvalget i Oslo kommune møttes 13.12.21 og sendte Saers-saken til Oslo bystyret den 15.12.21. Aftenposten skriver, Utdanningsnytt skriver

35.
15.12.2021 Saers-saken ble sent tilbake til det lukkede rom i finansutvalget i januar og til bystyrebehandling i februar 2022. Utdanningsnytt skriver:

36.
Finansutvalgsmøte; Oslo bystyre 13-1-2022. Jeg får lov å komme med et innlegg. Lytt til det her:
Mitt innlegg som tekst her.

37. Finansutvalgsmøte; Oslo bystyre 3-2-2022. Lytt her

38.
Oslo bystyre 16.2.2022. Saers-saken blir utsatt til neste bystyremøte.

39.
Oslo bystyre vedtar den 27.4.2022 følgende fire punkter:

1.
Oslo kommune beklager at læreren Clemens Saers ble utsatt for et alvorlig voldshandling  mens han var på jobb for kommunen. (enstemmig)
2.
Kommunen beklager også måten Saers har blitt behandlet på i tiden etter overfallet. (H, R, V, FP, F, Sp og KrF)
3.
Oslo kommune tildeler Clemens Saers 350 000 kroner. (H, R, V, FP, F, Sp og KrF)
4.
Bystyret ber byrådet opprette en ordning med økonomisk kompensasjon ut over dagens ordninger for ansatte i Oslo kommune som under arbeid blir utsatt for vold fra bruker. En ny ordning skal utformes med sikte på likebehandling og enkel administrasjon. Ordningen skal ha tilbakevirkende kraft fra 01.01.2013. Ordningen skal utredes før den opprettes, og byrådet skal orientere bystyret om mandatet for denne utredningen. Ordningen skal være operativ fra starten av 2023 og vurdering av økonomiske konsekvenser som følge av ordningen legges frem for bystyret i forbindelse med budsjett 2023. (H, R, V, FP, F, Sp og KrF)

40. Den 21.9.2022 mottok jeg en e-post fra ordfører der hun beklager kommunens adferd.

41. Den 23.9.2022 ble oppreisningsbeløpet
betalt inn på min konto.

Borgere i Norge, kolleger i skoler landet rundt; tiden er inne for å kreve at det blir nedsatt en uhildet granskningskommisjon. Eller vil du som kollega vente til den samme skjebne rammer deg?


morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter